Общи условия за посредническа дейност по наемане на работа

 

за посредничество по наемане на работа /домашна помощница, личен асистент, помощник гледане на възрастен, болногледач и др./ на

Пърфект Хаус Кеър ЕООД

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия (Условия) са предназначени за регулиране на отношенията между

Пърфект Хаус Кеър ЕООД, ЕИК: 205356904, с адрес на управление: гр. София 1592, Дружба, бл. 191, вх. Б, ап. 29, наричано по-долу за краткост ПОСРЕДНИК, и потребителите, наричани по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛИ (търсещи работа лица), на предоставяните от него услуги за посредничество по наемане на работа (домашна помощница, личен асистент, помощник гледане на възрастен, болногледач и др.) , наричани по-долу УСЛУГИТЕ.

(2) Тези Общи условия представляват договор между ПОСРЕДНИКА и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на услугите, по силата на който всяка страна има съответните права и задължения.

(3) Чрез използването на сайта https://phcare.bg или https://agency.phcare.bg , натискане на бутона „ИЗПРАЩАНЕ“ на заявка за посредничество по наемане на работа, и подписване по електронен път на заявка за УСЛУГАTA, кандидатстването ви по конкретна публикувана обява, Вие се съгласявате с тези Общи условия. Фирма Пърфект Хаус Кеър ЕООД си запазва правото периодично да ги променя.

(4) Страницата https://phcare.bg или https://agency.phcare.bg, наричана също и “сайт/а”, е собственост на ”Пърфект Хаус Кеър” ЕООД.

(5) Ползвателите използват предимно интерфейса на Интернет страницата на ПОСРЕДНИКА и електронна поща, за извършване на електронни изявления в отношенията помежду им.

(6) Услугите, предоставяни от ” Пърфект Хаус Кеър” ЕООД, са валидни за територията на гр. София и България.

 

II. ДАННИ ЗА ПОСРЕДНИКА.

Чл. 2. ПОСРЕДНИКЪТ е регистриран под рег. №3107/31.12.2020 за извършване на посредническа дейност по наемане на работа за територията на България, регламентирана в Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) и Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.

Чл. 3. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на ПОСРЕДНИКА:

Пърфект Хаус Кеър ЕООД,

 1. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, Дружба, бл. 191, вх. Б, ап. 29
 2. Адрес за упражняване на дейността: гр. София 1592, Дружба, бл. 191, вх.Б, ап. 29
 3. Данни за кореспонденция: : гр. София 1592, Дружба, бл. 191, вх. Б, ап. 29
 4. Вписване в публични регистри: :Търговски регистър, регистрирано по ф.д. № 20181023091051
 5. Надзорни органи:
 6. Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София,ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg
 7. Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр.София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg
 8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG205356904

 

III. ОБХВАТ И ДЕЙСТВИЕ НА УСЛОВИЯТА. ОТКАЗ ОТ СЪГЛАСИЕ.

Чл. 4. Общите условия важат за всички пълнолетни, дееспособни физически, заявили за ползване публикуваните услуги за посредничество по наемане на работа на Пърфект Хаус Кеър ЕООД, чрез всички негови сайтове.

Чл. 5. Общите условия се прилагат за всяко посредничество по наемане на работа като домашна помощница, личен асистент, помощник гледане на възрастен, болногледач и др, от ПОСРЕДНИКА, публикувани на този сайт и за всички допълнително подписани договори.

Чл. 6. ПОСРЕДНИКЪТ има право да променя тези Условия по своя преценка. Изменените Общи условия влизат в сила незабавно и стават задължителни за нови ВЪЗЛОЖИТЕЛИ от момента на публикуването им на сайта.

Чл. 7. Всеки ВЪЗЛОЖИТЕЛ има право да оттегли съгласието си в 14 дневен срок, дадено в полза на Общите условия, като приложи процедурата за отказ от договор, в Раздел X.

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГИТЕ.

Чл. 8. Услугите, предоставяни от ПОСРЕДНИКА на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща и подписва по електронен път заявка, през сайта на ПОСРЕДНИКА. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получава копие по e-mail на изпратената заявка за посредничество по наемане на работа към ПОСРЕДНИКА, като електронен документ в pdf формат.

Чл. 10. Възложителят може да изпрати доброволно, своята кандидатура за конкретна обявена позиция от сайта.

Чл. 11. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ПОСРЕДНИКЪТ приема да извърши следните посредническите услуги:

 1. Информиране и/или консултиране на търсещите работа лица;
 2. Психологическо подпомагане на търсещите работа лица;
 3. Насочване към обучение на възрастни;
 4. Насочване и подпомагане за започване на работа и по сключване на договор за наемане на работа в Република България.

(2 Посреднически услуги са безплатни – без събиране на такси или други плащания от търсещото работа или наетото на работа лице.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ПОСРЕДНИКА доброволно и информирано лични данни: име и фамилия, дата на раждане, гражданство, данни за контакт, образование и квалификация, трудов опит, предпочитания за кариерно развитие, автобиография и други. Посредникът ги използва единствено и само за целите по осъществяване на посредническата дейност по намиране на работа. Всички лични данни са защитени по ЗЗЛД.

(4) Настоящият договор се сключва за срок от една година. Срокът започва да тече от датата на подаване на заявка за посредничество по наемане на работа през сайта на ПОСРЕДНИКА или чрез сайтове за публикуване на работа, с които ПОСРЕДНИКЪТ си партнира.

(5) Договорът се регистрира и администрира в информационния портал на Агенция по заетостта и се съхранява заедно с автобиографията 5 години, което е законово задължение за ПОСРЕДНИКА.

 

V. ЦЕНА НА УСЛУГАТА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 12. За извършване на посредническите услуги по чл. 10 , ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи никакви такси или комисионни.

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОСРЕДНИКА.

чл. 13. ПОСРЕДНИКЪТ изпълнява задълженията си по тези Общи условия, с грижата на добрия търговец.

Чл. 14. ПОСРЕДНИКЪТ проучва пазара, намира контрагенти, провежда предварителни разговори с тях и организира преговори за сключване на конкретен договор с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 15. ПОСРЕДНИКЪТ запознава и предоставя предварително на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ условията по договора за сключване с контрагента.

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да използва личните данни, предоставени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за други цели, освен за целите на подбора.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява поверителна информация за дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително и след прекратяване изпълнението на Общите условия;

Чл. 18. ПОСРЕДНИКЪТ има право да получава информация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимата му за изпълнението на Общите условия.

Чл. 19. Без изрично упълномощаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ПОСРЕДНИКЪТ няма право да подписва договори от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или за негова сметка, да приема или извършва плащания, да извършва каквито и да било правни или фактически действия, които са извън рамките на обикновеното посредничество.

Чл. 20. По договор, сключен с негово посредничество, ПОСРЕДНИКЪТ не носи отговорност при неизпълнение на задълженията от контрагента към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предоставя на ПОСРЕДНИКА необходимите документи и информация, във връзка с изпълнението на посредничество по наемане на работа.

Чл.22. При промяна на информация ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва своевременно да уведоми ПОСРЕДНИКА.

Чл. 23. По всяко време ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се възползва от всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз

Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по всяко време може да получи информация относно дейността на ПОСРЕДНИКА по изпълнението на тези Общи условия.

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже сключването на договор, за който ПОСРЕДНИКЪТ е посредничил.

 

VIII. ЗАБРАНА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОВЕРИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ.

Чл. 26. Страните по Общите условия са длъжни да не разпространяват под каквато и да било форма и пред когото и да е факти и сведения, които са фирмена тайна, служебни отношения и договори и са узнати от страните при или по повод на изпълнението на поети задължения по настоящите Общи условия.

Чл. 27. Страните по Общите условия, нямат право да разпространяват под каквато и да било форма и пред когото и да е факти и сведения, които представляват лични данни на физически лица по смисъла на ЗЗЛД и Европейския регламент за защита на личните данни GDPR.

Чл. 28. Предоставянето и използването на информация, данни за работодателите, свободните работни места и търсещите работа лица се извършват съгласно закона за защита на личните данни и Закона за достъп до обществена информация (чл.19 (3) изм.-ДВ,бр.52/2006г в сила от 27.06.06г)

Чл. 29. ПОСРЕДНИКЪТ приема и обявява на сайта си, Политика за обработка и защита на личните данни,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се съгласява с Политиката за обработка защита на личните данни на ПОСРЕДНИКА.

 

IX. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ.

Чл. 30 (1). ПОСРЕДНИКЪТ идентифицира Ползвателите на сайта чрез съхранение на лог файлове на сървъра на https://phcare.bg/, https://agency.phcare.bg и на IP адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ПОСРЕДНИКЪТ има право да събира и използва информация относно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след извършената от него регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, презиме и фамилия, дата на раждане, адрес, телефон, e-mail, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от ПОСРЕДНИКА.

Чл. 31 (1). ПОСРЕДНИКЪТ полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, станала му известна по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(2). В регистрационната форма, попълвана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при регистрацията, ПОСРЕДНИКЪТ обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за ПОСРЕДНИКА възникне задължение да предостави личната информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство.

Чл. 32(1) ПОСРЕДНИКЪТ събира и използва информацията за целите, предвидени в настоящите Общи условия.

(2) С приемането на настоящите Общи условия ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор.

Чл. 33 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да се регистрира като направи заявка за посредничество по наемане на работа и изрази съгласие с настоящите Общи условия.

(2) Чрез натискане на виртуалния бутон “Изпращане” и електронно подписване чрез тъчскрийн на телефон или компютър, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на ПОСРЕДНИКА, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. ПОСРЕДНИКЪТ може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на ПОСРЕДНИКА по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

(3) При попълване на заявлението за регистрация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на ПОСРЕДНИКА данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна, но не по късно от 14 дни, преди договореният срок за изпълнение на Услугата от ПОСРЕДНИКА. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно.

(4) Ако в регистрираните данни не са отразени срочно настъпили промени и ПОСРЕДНИКЪТ не изпълни задълженията си по Условията, поради неточен адрес или други контактни данни, то ПОСРЕДНИКЪТ не носи отговорност.

Чл. 34. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да използва Услугата добросъвестно и по предназначение.

(2) При използването на Услугата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите ползватели.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не използва Услугата в противоречие с приложимото законодателство.

 

X. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР.

Чл. 35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора за Услуга, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на заявката за посредничество по наемане на работа.

Чл. 36. (1) За да упражни правото си на отказ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има възможност да попълни и да изпрати по електронен път чрез формата за отказ от договор на ПОСРЕДНИКА, или като разпечати, попълни и изпрати Приложение №1 към настоящите Условия, или прикачи и изпрати друго недвусмислено писмено заявление на имейл office@phcare.bg.

(2) ПОСРЕДНИКЪТ незабавно изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

 

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР.

Чл.37. Договорът може да бъде прекратен:

 1.  С изтичане срока на договора.
 2. По взаимно съгласие на страните
 3. едностранно с едномесечно писмено предизвестие.
 4. При упражняване на правото по раздел X.
 5. При неизпълнение на задълженията по настоящия договор изправната страна има право да прекрати предсрочно посредническото правоотношение.

 

XII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ.

Чл. 38. Правата върху всички материали и ресурси публикувани на https://phcare.bg или https://agency.phcare.bgса обект на авторското право и сродните му права, принадлежат на Пърфект Хаус Кеър ЕООД.

XIII. ИЗМЕНЕНИЯ.

Чл. 39. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ПОСРЕДНИКА, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани ВЪЗЛОЖИТЕЛИ на Услугите.

(2) ПОСРЕДНИКЪТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след изричното му уведомяване от ПОСРЕДНИКА и ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) ПОСРЕДНИКА, ще публикува на видно място във всичките си  интернет сайтове всяко изменение на настоящите Общи условия, като уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната по електронната поща. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ на Услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

 

XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ.

Чл. 40. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Чл.41. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 42. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 43. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 25.01.2021 г.

 

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————-

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

 

 

До ………………………

/името на търговеца/

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката/услугата  е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/

………………………………………………………………………../Име на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/

Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/

 

………………. …………………………….

/Дата/ /Подпис на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

 • сключване на договора – при договор за услуги;
 • приемане на стоките от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от трето лице, различно от превозвача

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително разходите за доставка.

 

—————————————————————————————————————————————————————————-