Общи условия за индивидуален подбор

 

за използване на услугата индивидуален подбор на персонал/домашна помощница, детегледачка, личен асистент, помощник гледане на възрастен, болногледач и др./ на

Пърфект Хаус Кеър ЕООД

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия (Условия) са предназначени за регулиране на отношенията между

Пърфект Хаус Кеър ЕООД, ЕИК: 205356904, с адрес на управление: гр. София 1592, Дружба, бл. 191, вх. Б, ап. 29, наричано по-долу за краткост ПОСРЕДНИК, и потребителите, наричани по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛИ (Клиенти, Потребители, Купувачи), на предоставяните от него услуги по индивидуален подбор на персонал (домашна помощница, детегледачка, личен асистент, помощник гледане на възрастен, болногледач и др.) , наричани по-долу УСЛУГИТЕ.

(2) Тези Общи условия представляват договор между ПОСРЕДНИКА и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на услугите, по силата на който всяка страна има съответните права и задължения.

(3) Чрез използването на сайта https://phcare.bg или https://agency.phcare.bg , натискане на бутона „ИЗПРАЩАНЕ“ на заявка за индивидуален подбор, и подписване по електронен път на заявка за УСЛУГАTA, Вие се съгласявате с тези Общи условия. Фирма Пърфект Хаус Кеър ЕООД си запазва правото периодично да ги променя.

(4) Страницата https://phcare.bg или https://agency.phcare.bg, наричана също и “сайт/а”, е собственост на ”Пърфект Хаус Кеър” ЕООД.

(5) Ползвателите използват предимно интерфейса на Интернет страницата на ПОСРЕДНИКА и електронна поща, за извършване на електронни изявления в отношенията помежду им.

(6) Услугите, предоставяни от ” Пърфект Хаус Кеър” ЕООД, са валидни за територията на гр. София и България.

 

II. ДАННИ ЗА ПОСРЕДНИКА.

Чл. 2. ПОСРЕДНИКЪТ е регистриран под рег. №3107/31.12.2020 за извършване на посредническа дейност по наемане на работа за територията на България, регламентирана в Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) и Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.

Чл. 3. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на ПОСРЕДНИКА:

Пърфект Хаус Кеър ЕООД,

  1. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, Дружба, бл. 191, вх. Б, ап. 29
  2. Адрес за упражняване на дейността: гр. София 1592, Дружба, бл. 191, вх.Б, ап. 29
  3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, Дружба, бл. 191, вх. Б, ап. 29
  4. Вписване в публични регистри: Търговски регистър, регистрирано по ф.д. № 20181023091051
  5. Надзорни органи:
  6. Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София,ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg
  7. Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр.София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

 

III. ОБХВАТ И ДЕЙСТВИЕ НА УСЛОВИЯТА. ОТКАЗ ОТ СЪГЛАСИЕ.

Чл. 4. Общите условия важат за всички пълнолетни, дееспособни физически или юридически лица, заявили за ползване публикуваните услуги за индивидуален подбор на Пърфект Хаус Кеър ЕООД, чрез всички негови сайтове.

Чл. 5. Общите условия се прилагат за всички оферти за индивидуален подбор от ПОСРЕДНИКА, публикувани на всички негови сайтове и за всички допълнително подписани договори.

Чл. 6. ПОСРЕДНИКЪТ има право да променя тези Условия по своя преценка. Изменените Общи условия влизат в сила незабавно и стават задължителни за нови ВЪЗЛОЖИТЕЛИ от момента на публикуването им на сайта.

Чл. 7. (1) Всеки ВЪЗЛОЖИТЕЛ има право да оттегли съгласието си в 14 дневен срок, дадено в полза на Общите условия, като приложи процедурата за отказ от договор, в Раздел X.

(2) Оттегленото съгласие няма действие по отношение на започнали Услуги след този 14 дневен срок или приключили услуги.

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГИТЕ.

Чл. 8. Услугите, предоставяни от ПОСРЕДНИКА на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща и подписва по електронен път заявка, през сайта на ПОСРЕДНИКА. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получава копие по e-mail на изпратената заявка за индивидуален подбор към ПОСРЕДНИКА, като електронен документ в pdf формат.

Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ПОСРЕДНИКА приема да извърши предоставяне на услуги за индивидуален подбор на персонал, чрез методите на: директното търсене, търсене в база от данни и по обява, предварителна селекция чрез интервю на кандидати, и консултиране на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с цел да го подпомогне при избора на най-подходящ кандидат.

(2) В процеса на търсене и предварителна селекция ПОСРЕДНИКЪТ предоставя до трима кандидати, които отговарят на критериите за подбор от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, неразделна част към Общите условия, в рамките на 30 дни от датата на подписване.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя данни на ПОСРЕДНИКА доброволно и информирано, за целите по осъществяване на услугата за индивидуален подбор на персонал.

Чл. 11. Чрез Интернет сайта си https://phcare.bg или https://agency.phcare.bg, ПОСРЕДНИКЪТ предоставя възможности за индивидуален подбор на персонал (домашна помощница/детегледачка/личен асистент/помощник гледане на възрастен/ болногледач и др.) , съобразно избрания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пакет, базиран на месечната ангажираност на търсения персонал.

Чл. 12. ПОСРЕДНИКЪТ предоставя, а ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ използват УСЛУГИТЕ, съгласно параметрите, обявени на страниците на ПОСРЕДНИКА в Интернет.

Чл.13. ПОСРЕДНИКЪТ има право да използва изпълнители (като психолози) за изпълнението на задълженията си по договора с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, сключен чрез Интернет страницата на ПОСРЕДНИКА, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това.

 

V. ЦЕНА НА УСЛУГАТА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 14. (1) ПОСРЕДНИКЪТ предоставя Услугите срещу възнаграждение, дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно избрания от него пакет за индивидуален подбор.

(2) Информация за различните параметри и цени на Услугите са достъпни на страниците в Интернет на ПОСРЕДНИКА.

(3) Всички обявени на сайта цени са крайни.

(4) Възможно е някои цени за  определени услуги да не са обявени на сайта на ПОСРЕДНИКА, а да бъдат договорени допълнително за изпълнение, чрез подписване на отделен договор.

Чл. 15. (1) За извършване на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ПОСРЕДНИКА възнаграждение, зависещо от избора на пакета за индивидуален подбор в заявката.

(2) В срок до 5 дни от подаване и подписване на заявката, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предплаща 50% от дължимото възнаграждение.

(3) В срок от 5 дни след подписване на договор с избрания и нает кандидат, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ доплаща останалите 50% от дължимото възнаграждение, съгласно избрания пакет за индивидуален подбор.

Чл. 16 . ПОСРЕДНИКЪТ изпраща от системата за поръчки и плащания, e-mail с номер на поръчката и линк за плащане, за  капарато от 50% и доплащането на възнаграждението, където ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да избере плащане по един от един от следните методи:

 1. чрез ePay
 2. чрез дебитна/кредитна карта на ePay-Borika
 3. на касите на EasyPay

Клиентски номер (КИН): 3512120853

IBAN: BG32 ESPY 4004 0044 9405 41, BIC: ESPYBGS1

или чрез генериране на код за плащане

 1. по банков път:

IBAN: BG08CECB979010H8647200, BIC: CECBBGSF.

Чл. 17. (1) Плащанията към ПОСРЕДНИКА се извършват само в български лева, по електронен път, чрез посочените по горе методи.

(2) Таксите за извършената платежна услуга или превалутиране, са дължими съгласно правилата на банката-издател на картата на платеца.

(3) ПОСРЕДНИКЪТ потвърждава получаването на плащането чрез електронно потвърждение до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на електронен адрес, посочен от него в заявката за индивидуален подбор в страницата на ПОСРЕДНИКА.

Чл. 18. (1) ПОСРЕДНИКЪТ изпълнява само предварително или 50% авансово заплатени  заявки/поръчки на приели настоящите Общи условия, освен ако не е договорено друго, чрез подписване на отделен договор.

(2) Ако плащането с кредитна или дебитна карта бъде одобрено, сумата се тегли незабавно и ПОСРЕДНИКЪТ потвърждава получаването на плащането чрез активиране на Услугата и чрез изпращане на потвърждение до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по електронен път.

(3) В случай, че дебитната или кредитната карта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ бъде отхвърлена и не последва плащане ПОСРЕДНИКЪТ не активира поръчката, съответно не поема ангажимент за изпълнението й. В този случай ПОСРЕДНИКЪТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по имейл или телефона, че плащането не е одобрено и поръчката не е активирана.

(4) Ако избрания метод на плащане е по банков път, и в случай, че не постъпи 50% плащане от възнагражеднието, до пет дни от подаването на заявката за индивидуален подбор, поръчката се отменя от ПОСРЕДНИКА и УСЛУГАТА не се изпълнява.

(5) ПОСРЕДНИКЪТ издава фактура до 5 дни след получено плащане и я изпраща по електронна поща на посочения при попълване на заявката e-mail адрес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 19. Посредническите услуги се извършват срещу заплащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което не може да бъде за сметка на възнаграждението на търсещото работа лице или на устроеното на работа лице.

Чл. 20. ПОСРЕДНИКЪТ си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цената на предлаганите Услуги, като промяната няма действие за вече заплатена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и потвърдена от ПОСРЕДНИКА заявка/поръчка.

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОСРЕДНИКА.

Чл. 21. ПОСРЕДНИКЪТ ще предостави информация за предложените кандидати: образование, професионален опит, препоръки от предишни работодатели, допълнителна квалификации, резюме от проведеното интервю, впечатления и други необходими документи за започване на работа.

Чл. 22. В случай, че одобрен и назначен кандидат напусне без основателна причина до шест седмици от датата на започване на работа, ПОСРЕДНИКЪТ се задължава да осигури нови до трима кандидати за работа, в рамките на 30 дни, безплатно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 23. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплати на ПОСРЕДНИКА остатъка от 50% от дължимото възнаграждение до 5 дни от започването на одобрения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ кандидат,  гаранционния срок от 6 седмици не важи.

Чл. 24. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не избере нито един кандидат от новите предложени в гаранционния срок, в рамките на един месец след предоставяне, по независещи от ПОСРЕДНИКА причини (избор на кандидат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по възраст, пол, раса, националност или намеса на трети лица – друг пресонал, повлияващи избора и задържането на кандидатите, и др.), ПОСРЕДНИКЪТ прекратява гаранционния индивидуаен подбор. Услугата се счита за изпълнена. Заплатеното възнаграждение, не се възстановява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 25. В случай, че след шест седмици от датата на започване на работа, одобрения и назначен кандидат напусне, ПОСРЕДНИКЪТ не носи отговорност.

Чл. 26. В случай, че одобрения кандидат напусне, поради несъответствие с обявените работни условия от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно неговата заявка, неразделна част от настоящите Общи условия, ПОСРЕДНИКЪТ не носи отговорност.

Чл. 27. ПОСРЕДНИКЪТ не носи отговорност при обективна невъзможност за изпълнение на задълженията по настоящия договор.

Чл. 28. ПОСРЕДНИКЪТ се задължава да пази в тайна и да не разпространява данни и информация, станали му известни изпълнявайки задълженията си, предмет на настоящите Общи условия, уронващи по какъвто и да е начин престижа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително и след изпълнението на Услугата.

Чл. 29. ПОСРЕДНИКЪТ се счита, че е изпълнил своите задължения: с назначаването на избрания кандидат на работа и сключването на договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и кандидата, след изтичане на договорения гаранционен срок от шест седмици след подписването на договор с избрания кандидат и ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не избере нито един кандидат, в рамките на един месец след предоставяне на новите предложени кандидати в гаранционния срок, по независещи от ПОСРЕДНИКА причини (избор на кандидат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по възраст, пол, раса, националност или намеса на трети лица – друг пресонал, повлияващи избора и задържането на кандидатите, и др.).

Чл. 30. При невъзможност за осъществяване на контакт с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за провеждане на събеседване с подбраните от ПОСРЕДНИКА кандидати, повече от 10 дни, Услугата се счита за изпълнена и предплатената сума не се възстановява.

Чл. 31. При отправено заявление за отказ от договор от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 14 дни от подаване на заявка за индивидуален подбор, предплатената сума се възстановява в пълен размер. Ако се получи заявление за отказ от договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след 14 дневния законов период, то ПОСРЕДНИКЪТ възстановява половината от предплатената сума на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, във връзка с направените разходи до момента от него.

Чл. 32. При неизпълнение на задълженията си като ПОСРЕДНИК, съгласно настоящите Общи условия, ПОСРЕДНИКЪТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълния размер на платеното възнаграждение, освен в в случайте по чл. 23 и чл. 30.

 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 33. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ подава заявка за наемане на персонал, с подробна информация за изискванията и условията на работа, неразделна част от настоящите Общи условия.

Чл. 34. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ провежда събеседване с кандидатите, предоставени му от ПОСРЕДНИКА и дава резултат от подбора на кандидатите до 10 дни от момента на предоставяне на кандидатите. Окончателния подбор се осъществява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ своевременно уведомява ПОСРЕДНИКА за всички изменения, касаещи информацията, необходима за изпълнение на заявката, като попълни нова заявка за наемане на персонал

Чл. 36. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съобщава на ПОСРЕДНИКА незабавно, за започването на одобрения кандидат на работа.

Чл. 37. При прекратяване на трудовите отношения с одобрен и назначен кандидат в изпитателния срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава, незабавно да уведоми ПОСРЕДНИКА за причините.

Чл. 38. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не извършва дейности, които могат да навредят на имиджа и репутацията на компанията, продуктите и услугите на ПОСРЕДНИКА.

Чл. 39. Всички контакти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с кандидатите за работа се осъществяват изключително с участието и съдействието на ПОСРЕДНИКА.

 

VIII. ЗАБРАНА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОВЕРИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ

Чл. 40. Страните по Общите условия са длъжни да не разпространяват под каквато и да било форма и пред когото и да е факти и сведения, които са фирмена тайна, служебни отношения и договори и са узнати от страните при или по повод на изпълнението на поети задължения по настоящите Общи условия.

Чл. 41. Страните по Общите условия, нямат право да разпространяват под каквато и да било форма и пред когото и да е факти и сведения, които представляват лични данни на физически лица по смисъла на ЗЗЛД и Европейския регламент за защита на личните данни GDPR.

Чл. 42. Предоставянето и използването на информация, данни за работодателите, свободните работни места и търсещите работа лица се извършват съгласно закона за защита на личните данни и Закона за достъп до обществена информация (чл.19 (3) изм.-ДВ,бр.52/2006г в сила от 27.06.06г)

Чл. 43. ПОСРЕДНИКЪТ обявява на всички негови сайтове, Политика за обработка и защита на личните данни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се съгласява с Политиката за обработка защита на личните данни на ПОСРЕДНИКА.

 

IX. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ.

Чл. 44 (1). ПОСРЕДНИКЪТ идентифицира Ползвателите на сайта чрез съхранение на лог файлове на сървъра на https://phcare.bg/, https://agency.phcare.bg и на IP адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ПОСРЕДНИКЪТ има право да събира и използва информация относно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след извършената от него регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, презиме и фамилия, адрес, телефон, e-mail, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от ПОСРЕДНИКА.

Чл. 45 (1). ПОСРЕДНИКЪТ полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, станала му известна по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(2). В регистрационната форма, попълвана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при регистрацията, ПОСРЕДНИКЪТ обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за ПОСРЕДНИКА възникне задължение да предостави личната информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство.

Чл. 46 (1) ПОСРЕДНИКЪТ събира и използва информацията за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за ПОСРЕДНИКА.

(2) С приемането на настоящите Общи условия ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор.

Чл. 47 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да се регистрира като направи заявка за индивидуален подбор и изрази съгласие с настоящите Общи условия.

(2) Чрез натискане на виртуалния бутон “Изпращане” и електронно подписване чрез тъчскрийн на телефон или компютър, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на ПОСРЕДНИКА, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. ПОСРЕДНИКЪТ може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на ПОСРЕДНИКА по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

(3) При попълване на заявлението за регистрация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на ПОСРЕДНИКА данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна, но не по късно от 14 дни, преди договореният срок за изпълнение на Услугата от ПОСРЕДНИКА. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно.

(4) Ако в регистрираните данни не са отразени срочно настъпили промени и ПОСРЕДНИКЪТ не изпълни задълженията си по Условията, поради неточен адрес или други контактни данни, то ПОСРЕДНИКЪТ не дължи възстановяване на цената на услугата.

Чл. 48. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да използва Услугата добросъвестно и по предназначение.

(2) При използването на Услугата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите ползватели.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не използва Услугата в противоречие с приложимото законодателство.

 

X. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР.

Чл. 49. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора за Услуга, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на заявката за индивидуален подбор.

Чл. 50. (1) За да упражни правото си на отказ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има възможност да попълни и да изпрати по електронен път чрез формата за отказ от договор на ПОСРЕДНИКА, или като разпечати, попълни и изпрати Приложение №1 към настоящите Условия, или прикачи и изпрати друго недвусмислено писмено заявление на имейл office@phcare.bg.

(2) ПОСРЕДНИКЪТ незабавно изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

(3) За неползвани услуги, платената авансово цена се възстановява изцяло, като се използва същото платежно средство, използвано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при първоначалната транзакция, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство , в срок до 14 дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да се откаже от договора, ако Услугата е вече започнала след този 14 дневен период или е предоставена.

 

XI. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ.

Чл. 51. Правата върху всички материали и ресурси публикувани на https://phcare.bg или https://agency.phcare.bgса обект на авторското право и сродните му права, принадлежат на Пърфект Хаус Кеър ЕООД.

XII. ИЗМЕНЕНИЯ.

Чл. 52. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ПОСРЕДНИКА, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани ВЪЗЛОЖИТЕЛИ на Услугите.

(2) ПОСРЕДНИКЪТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след изричното му уведомяване от ПОСРЕДНИКА и ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) ПОСРЕДНИКА, ще публикува на видно място във всичките си интернет сайтовете, всяко изменение на настоящите Общи условия, като уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната по електронната поща. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ на Услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

 

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ.

Чл. 53. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Чл. 54. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 55. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 56. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 25.01.2021 г.

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

 

 

До ………………………

/името на търговеца/

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката/услугата  е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/

………………………………………………………………………../Име на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/

Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/

 

………………. …………………………….

/Дата/ /Подпис на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

 • сключване на договора – при договор за услуги;
 • приемане на стоките от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от трето лице, различно от превозвача

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително разходите за доставка.

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————